Ogólne Warunki Zakupu

 1. Ogólne zasady:

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część wszystkich zamówień składanych przez Kupującego do Dostawcy.

Ogólne Warunki Zakupu dotyczą wszystkich dostaw towarów i usług wynikających z wzajemnych powiązań biznesowych między Kupującym a Dostawcą.

Wykonując zamówienie Dostawca uznaje w całości Ogólne Warunki Zakupu. Jeżeli Dostawca nie zgadza się z Ogólnymi Warunkami Zakupu zobowiązany jest niezwłocznie, przed potwierdzeniem zamówienia pisemnie powiadomić Kupującego. Kupujący zastrzega sobie w tym wypadku prawo wycofania zamówienia.

 1. Potwierdzenie i przyjęcie zamówienia:

Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przed Dostawcę do Kupującego. Podpisanie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Brak pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w podanym wyżej terminie, traktowany będzie przez Kupującego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z Ogólnymi Warunkami Zakupu. Przyjęcie zamówienia przez Dostawcę z odchyleniami wymaga pisemnego potwierdzenia przez Kupującego w terminie 3 dni. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kupującego wszystkich odstępstw wprowadzonych przez Dostawcę skutkuje anulowaniem zamówienia.

 1. Terminy dostawy, zwłoka dostawy:

Czas dostawy, jej terminowość, jakość i ilość mają dla Kupującego znaczenie zasadnicze i strategiczne. Uzgodnione terminy dostaw są określone i wiążące oraz oznaczają termin dostarczenia towaru do siedziby Kupującego lub w inne miejsce ustalone pomiędzy Kupującym a Dostawcą. Terminów tych należy ściśle przestrzegać. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania. Brak w/w informacji lub dostarczenie informacji z której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie, może być podstawą odstąpienia przez Kupującego od zamówienia, z konsekwencjami wynikającymi z punktu 6 niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.

Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia w terminie 7 dni w całości lub części od zamówienia niezrealizowanego w określonym w zamówieniu terminie bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.

 

 1. Miejsce i warunki dostawy:

Zamówione towary zostaną dostarczone do siedziby Kupującego lub w inne wyznaczone miejsce pisemnie ustalone pomiędzy Kupującym a Dostawcą.

Dostawa może zostać uznana za niekompletną i może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszą jej wymagane dokumenty wystawione przez Dostawcę (np. dokument dostawy, niezbędne świadectwa odbioru, certyfikaty oraz karty gwarancyjne). Wszystkie te dokumenty, warunki dostawy zostaną zawarte przez Kupującego w zamówieniu do Dostawcy.

 1. Ryzyka dostaw:

Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowanie, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki. Dostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z Dostawcy na Kupującego w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez Kupującego w uwzględnionym miejscu.

 1. Kary umowne:

Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i okolicznościach:

Dostawca płaci Kupującemu kary umowne:

 • Za odstąpienie od realizacji przyjętego zamówienia a niezrealizowanego z przyczyn zależnych od Dostawcy z przyczyn niezależnych od Kupującego – w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,
 • Za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,6% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, dotyczy to również terminów pośrednich,
 • Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,4% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Kupującego na usuniecie wad.

Kupujący ma prawo potrącić naliczone kary ze zobowiązań do Dostawcy. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub niezrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w pkt.3 Ogólnych Warunków Zakupu, Kupujący może – nie rezygnując z uprawnień do naliczania kary umownej i odszkodowania uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:

 • dokonać zakupu u innego podmiotu, na koszt i ryzyko Dostawcy,
 • odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy.

Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach.

 1. Gwarancje, rękojmia, zwroty:

Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres wskazany w zamówieniu. Okres gwarancji biegnie na czas i od dnia wskazanego w zamówieniu. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego. Kupujący powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Kupujący może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.

 1. Cena, termin płatności:

Uzgodnione ceny na zamówieniu/umowie są cenami stałymi, niezmiennymi, chyba że wynikły sytuacje, które powodują obniżenie bądź podwyższenie kwoty zamówionego towaru, usługi, po wcześniejszym obustronnym pisemnym zatwierdzeniu.

Płatność za dostarczony towar lub usługę następuje we wcześniej uzgodnionym przez Strony terminie, na podstawie faktury spełniającej wymogi. Termin płatności liczony jest od daty otrzymania faktury przez Kupującego o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

W przypadku, gdy zamówiony towar lub usługa nie został dostarczony pomimo wystawionej faktury, Dostawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.

W przypadku, gdy zamówiony towar/usługa zostanie dostarczony/wykonana po dniu otrzymania faktury, termin płatności będzie liczony od dnia dostarczenia towaru/wykonania usługi. Dostawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.

Za termin zapłaty faktur strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Dostawcy.

Wszystkie płatności dokonywane będą pod warunkiem stwierdzenia, że dostarczony towar wolny jest od wad jakościowych. W przypadku wykrycia przez Kupującego i niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o wadach jakościowych w dostarczonym towarze, Kupujący ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad jakościowych.

 1. Poufność:

Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Kupującego i nie udostępnione publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawniane osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności zgodą Kupującego.

 1. Sprawy sporne:

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, kompetentnym organem rozstrzygającym będzie właściwy dla siedziby Kupującego.

 1. Postanowienia końcowe:

Bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji zamówienia. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Kupującego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.