Informacje dla dostawców

ZASADY DLA DOSTAWCÓW/PODDOSTAWCÓW USŁUG WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE „SYSTEM” S.J. ŚWIECIE

PAŹDZIERNIK 2016r.

Niniejszy zbiór zawiera podstawowe wymagania i obowiązujące zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p.poż. Wszyscy państwa pracownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad oraz wszelkich wymogów dodatkowych określonych przez pracowników „SYSTEM” S.J. i przepisy prawne.

Intencją niniejszego opracowania jest to, aby określone poniżej zasady dotyczyły wszystkich Dostawców/Poddostawców świadczących usługi na rzecz i na terenie SYSTEM S.J. Świecie

I Odpowiedzialność:

Zamawiający odpowiada za:

 • przekazanie Dostawcy/Poddostawcy wszelkich niezbędnych informacji do zgodnego z przepisami, bezpiecznego przygotowania oraz wykonania określonego umową zadania,
 • przeszkolenie pracowników Dostawcy/Poddostawcy w zakresie bhp i wymagań Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • przekazanie Dostawcy/Poddostawcy Kart Oceny Ryzyka Zawodowego dla istniejących stanowisk pracy,
 • przekazanie Dostawcy/Poddostawcy istotnych informacji w zakresie wzajemnej komunikacji z podaniem numerów alarmowych i zasadami postępowania w sytuacjach alarmowych,
 • poinformowanie Dostawcy/Poddostawcy o zagrożeniach występujących w obszarze prowadzonych prac,
 • okresowe monitorowanie działań Dostawcy/Poddostawcy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aspektów środowiskowych,
 • organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w zakresie wymaganym przez przepisy przedmiotowe,

Dostawca/Poddostawca odpowiada za:

 • zapoznanie swoich pracowników z wymaganiami ochrony środowiska, bhp, p.poż i osób przebywających na terenie „SYSTEM” S.J.,
 • informowanie służby bhp Zamawiającego o wypadkach przy pracy oraz powstałych zagrożeniach,
 • identyfikowanie stosowanych substancji i preparatów oraz posiadanie kart ich charakterystyk,
 • zatrudnianie pracowników z ważnymi badaniami lekarskimi oraz odbytym przeszkoleniem bhp.
 • zatrudnianie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami gwarantującymi wykonanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wymaganymi standardami jakościowymi,
 • wyznaczenie osoby nadzorującej stale przebywającej na terenie prowadzonych prac, upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym oraz podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów,
 • w razie potrzeby prowadzenia prac jednocześnie z innymi podmiotami w tym samym miejscu, wyznaczyć koordynatora zgodnie z wymaganiami art. Kodeksu Pracy,
 • wyposażenie swoich pracowników w niezbędne narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej,
 • uzyskanie zgody od gospodarza terenu na prowadzenie robót spawalniczych lub innych szczególnie niebezpiecznych.
 • w czasie pracy na danym obiekcie zgłaszać gospodarzowi obiektu rozpoczęcie i zakończenie prac,
 • po zakończeniu prac uporządkować teren,
 • prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z Polityką Jakości i Środowiska „SYSTEM” S.J.,
 • zgłosić gotowość do odbioru prac
II Wymagania ochrony środowiska:
 1. Usuwanie odpadów:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać odpady powstałe w związku z wykonywaniem prac i/lub usług zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom, przez cały okres wykonywania przez siebie prac, odpowiedniego sprzętu do usuwania odpadów, pojemników na odpady oraz systematycznego ich wywozu, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.

Przedstawiciel Zamawiającego wskazuje miejsce magazynowania odpadów do czasu ich wywozu z terenu Spółki.

 1. Odprowadzanie ścieków:

Przedstawiciel Zamawiającego uzyskuje od Dostawcy/Poddostawcy (jeżeli jest to zasadne) pisemną informację nt. wytwarzanych przez niego ścieków oraz stosowanych procesów technologicznych a Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest odprowadzać powstające ścieki zgodnie z uzgodnieniami zawartymi z Zamawiającym.

 1. Substancje niebezpieczne:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest do zapoznania się z wykazem substancji niebezpiecznych stosowanych w Spółce w obrębie prowadzonych prac jak i do przedłożenia wykazu stosowanych przez siebie substancji wraz ze sposobem ich wykorzystania.

 1. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska:

Dostawca/Poddostawca w pełni ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zanieczyszczenia środowiska, lub przez inny podmiot pracujący na rzecz Dostawcy/Poddostawcy.

 1. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

Prace i/lub usługi wykonywane przez Dostawcę/Poddostawcę podlegają okresowym kontrolom przez służbę bhp w zakresie:

– przestrzegania przez Dostawcę/Poddostawcę postanowień niniejszej instrukcji,

– działań Dostawcy/Poddostawcy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. Wyposażenie zabezpieczające:

Dostawca/Poddostawca przed rozpoczęciem wykonywania prac wyposaży wszystkich pracowników w odpowiednie i atestowane wyposażenie zabezpieczające. Dobór ochron osobistych oraz sprzętu ochronnego uzależniony jest od charakteru wykonywanych prac i/lub usług oraz środowiska pracy na terenie Spółki.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Dostawcę/Poddostawcę zobowiązani są do przestrzegania postanowień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu konkretnych prac i/lub usług.

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest egzekwować od podległych mu pracowników, obowiązek przestrzegania przepisów prawnych w tym uregulowań wewnętrznych oraz używania sprzętu zabezpieczającego zgodnie z jego przeznaczeniem, a także w zgodzie z przepisami prawa oraz normami lub uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.

 

 1. Ciągi komunikacyjne:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z „Zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych” firmy „SYSTEM” S.J.

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest utrzymywać teren prac oraz jego otoczenie w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych a w szczególności nie zastawiać przejść i wejść ewakuacyjnych.

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na wykonywanie prac na drogach, przejściach oraz w sąsiedztwie wejść, wyjść od Zamawiającego, albo od innej osoby działającej w jego imieniu.

Ponadto Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest stosować co najmniej znaki ostrzegawcze podczas wykonywania prac w sąsiedztwie drzwi i bram oraz ciągów komunikacyjnych.

 1. Miejsca objęte zakazem wstępu:

Dostawcę/Poddostawcę obowiązuje zakaz do: podstacji elektrycznych, zbiorników, komór, otworów włazowych lub miejsc zagrożonych: wybuchem, pożarem, niedoborem tlenu lub innymi substancjami niebezpiecznymi oraz do miejsc nie będących terenem prowadzonych prac.

W przypadku wykonywania prac i/lub usług na terenie objętym zakazem wstępu, Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego i uzyskania za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego dopuszczenia do pracy od odpowiednich służb.

 1. Leki i alkohol:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest przestrzegać i egzekwować następujące zasady postępowania:

– zabrania się wnoszenia alkoholu oraz nie przepisanych przez lekarza leków na teren zakładu pracy,

– zabrania się świadczenia pracy i/lub usług na terenie spółki będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

 1. Pozwolenie na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego konieczność wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych oraz musi uzyskać zgodę na rozpoczęcie prac.

 

 1. Praca na wysokościach:

W przypadku wykonywania prac na wysokości Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest do:

– wykorzystania odpowiedniego sprzętu  pomocniczego i zabezpieczającego, zgodnie z jego przeznaczeniem,

– posiadania świadectwa dopuszczenia oraz atestów sprzętu pomocniczego i zabezpieczającego,

– przygotowania i oznaczenia miejsca pracy, zabezpieczając obszar znajdujący się poniżej oraz w okolicy wykonywanych prac,

 

 1. Znaki ostrzegawcze:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest używać odpowiednich znaków ostrzegawczych ze względu na niebezpieczeństwo związane z wykonywaniem danych robót. Znaki powinny informować o rodzaju niebezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach znaki te powinny być oświetlone oraz usuwane natychmiast po zakończeniu robót.

 1. Nadzór:

Koordynator ma prawo egzekwować od wszystkich pracowników wykonujących pracę (również pracowników innych Poddostawców) przestrzegania zasad i przepisów bhp, w tym wydania poleceń w tym zakresie.

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru wykonywanych prac oraz kontroli podległych mu pracowników pod kątem przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i zapisów powyższego pisma.

III Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:
 1. Pierwsza pomoc:

W celu udzielenia pierwszej pomocy Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest wyposażyć swoich pracowników w apteczkę pierwszej pomocy. W każdym zespole pracującym na terenie Spółki powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 1. Raportowanie wypadków przy pracy:

O wszystkich wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest powiadomić służbę bhp Spółki.

 1. Ewakuacja:

Podczas pierwszego dnia pracy Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest do przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Podczas szkolenia należy wskazać wszystkie wyjścia ewakuacyjne, ustalić sygnały alarmowe oraz określić miejsca zbiórki.

 1. Wskazówki medyczne:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest egzekwować od podległych mu pracowników przestrzeganie zasad i przepisów bhp, a w szczególności: wyznaczyć strefy niebezpieczne, oznaczyć w sposób widoczny miejsce prowadzenia robót, przy pomocy odpowiednich znaków bezpieczeństwa poinformować osoby postronne o prowadzeniu wspomnianych prac.

 1. Zasady użytkowania ciężkiego sprzętu:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego konieczność korzystania z ciężkiego sprzętu.

Za przykładowy sprzęt ciężki uważa się np.:

– urządzenia przenoszące ziemię (koparki, spycharki, ładowarki, pogłębiarki),

– urządzenia przetwarzające energię (kompresor, generator),

– urządzenia służące do transportu (wózki jezdniowe widłowe, taśmociągi, dźwigi),

– specjalistyczny sprzęt ruchomy (samochody-cysterny, naczepy),

 1. Roboty ziemne:

Roboty ziemne mogą być prowadzone po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przed Dostawcę/Poddostawcę bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót Dostawca/Poddostawca określa w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niebezpieczne należy zabezpieczyć i umieścić napisy ostrzegawcze, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

IV Postanowienia administracyjne:
 1. Osoba upoważniona:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego i ze służbą bhp. Dostawca/Poddostawca ma obowiązek podać jej dane osobowe, pełnioną funkcję, zakres obowiązków oraz numer telefonu kontaktowego. Osoba upoważniona przez Dostawcę/Poddostawcę powinna być na terenie Spółki przez cały okres wykonywania prac i/lub usług.

 1. Utrzymanie porządku:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest dbać o czystość miejsca pracy. Dotyczy to codziennego porządkowania miejsca pracy, właściwego magazynowania sprzętu, narzędzi i materiałów oraz odpadów.

 1. Wymiana informacji:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest do współpracy ze wszystkimi innymi Poddostawcami pracującymi jednocześnie w tym samym miejscu pracy, w szczególności w zakresie koordynacji prac i uniknięcia nieporozumień oraz kolizji. W przypadku rozbieżności Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Koordynatora.

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest poinformować swoich pracowników o konieczności zapobiegania niebezpieczeństwom w miejscu pracy.

 1. Podmioty pracujące na rzecz Dostawcy/Poddostawcy:

Dostawca/Poddostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za inne podmioty pracujące na jego zlecenie. Do kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego uprawniony jest Dostawca/Poddostawca lub koordynator.

V Usługi pomocnicze:
 1. Pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia socjalne:

Spółka nie zapewnia żadnych warunków socjalnych pracownikom Dostawcy/Poddostawcy, chyba że warunki zawartej umowy stanowią inaczej:

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom:

– odpowiednie warunki socjalne,

– magazyn na narzędzia pracy,

– magazyn na materiały,

– inne pomieszczenia niezbędne do prowadzenia określonych prac,

Spółka nie odpowiada za szkody oraz kradzieże mienia znajdującego się na jej terenie, a należącego do Dostawcy/Poddostawcy i jego pracowników.

 1. Media:

Dostawca/Poddostawca może korzystać z energii elektrycznej, sprężonego powietrza, wody lub innych mediów w miejscu wykonywania robót, jeśli umowa nie stanowi inaczej.

 1. Magazynowanie materiałów:

Materiał magazynowy na terenie Spółki powinien być składowany w miejscu wyznaczonym i w sposób bezpieczny. W przypadku magazynowania substancji niebezpiecznej należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Karcie charakterystyki tej substancji.

Kopie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (i innych substancji dla których karta jest wymagana) wraz z informacją o celu wykorzystania tych substancji powinny być przekazane służbie bhp Spółki przed ich zastosowaniem.

 1. Wypadki przy pracy i szkody na osobie lub w mieniu:

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek  odpowiedzialności za:

– wypadki przy pracy pracowników Dostawców/Poddostawców,

– szkody na osobach trzecich lub w mieniu Poddostawcy spowodowane zdarzeniami losowymi.

Dostawca/Poddostawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobach będących pracownikami Spółki i osobach trzecich oraz w mieniu Spółki i w mieniu osób trzecich.

Dostawca/Poddostawca zobowiązany jest informować o wszystkich zdarzeniach wypadkowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych służbę bhp.

Opracował:
Magdalena Rakowska
03.10.2016r.